Spletna trgovina z unikatnim nakitom in modnimi dodatki znamke LILALOM

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na internetu – LILALOM izdelava nakita in modnih dodatkov, Lilijana Lukač s.p.

LILALOM, marec 2018

Pogoji sodelovanja veljajo za spletno trgovino LILALOM (shop.lilalom.com), socialno omrežje Facebook (https://www.facebook.com/lilalomart/) in Instagram (@lukaclilalom).

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je LILALOM Lilijana Lukač s.p., Lončarovci 22c, 9206 Križevci, Slovenija

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje, je z njimi seznanjen in se z njimi v celoti strinja.

POGOJI SODELOVANJA

2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki spletne strani na kateri poteka nagradna igra, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba spletne strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem profilu kliknile gumb »Všeč mi je« oziroma »Like«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni.

(6) Vsak posameznik lahko k sodelovanju v posamezni nagradni igri pristopi enkrat.

(7) Všečkanje, označevanje in deljenje objav oziroma strani, je lahko pogoj za sodelovanje v določeni nagradni igri.

POTEK NAGRADNE IGRE

3. člen

(1) Navodila za sodelovanje in ostale podrobnejše informacije so pripisane objavi.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

4. člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je pripisan v objavi nagradne igre.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani oz. socialnem omrežju na katerem poteka nagradna igra.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

(4) Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji; objavljenimi na spletni strani oz. socialnem omrežju, kjer poteka nagradna igra;

– v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

(5) V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

5. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani oz. socialnem omrežju, kjer poteka nagradna igra.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

7. Člen

(1) Nagrajenec bo razglašen v komentarju pod objavo nagradne igre ali v novi objavi. Lahko pa prejme tudi zasebno sporočilo na svoj pofil.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator javno označi na Facebook strani Lilalom ART ali na drugi spletni strani oz. socialnem omrežju, kjer poteka nagradna igra.

(3) Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni oz. socialnem omrežju, kjer poteka nagradna igra.

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

(1) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja predložiti svoje osebne podatke (ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad) s katerimi ga organizator lahko identificira in mu preda nagrado. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade lahko organizator nagrajenca vpraša tudi po kontaktni telefonski številki ali e-mali naslovu.

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je (po predhodnem dogovoru z organizatorjem) možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega zastopnika. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami, biti mora ustrezno sestavljeno glede na pogoje sodelovanja.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(3) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

– elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade); ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

– kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

– davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

(4) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(5) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(6) Uporabniki podatkov so administratorji Lilalom strani in odgovorni za dostavo nagrad.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook profilu.

(2) Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.

(3) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(4) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani oz. socialnem omrežju, kjer poteka nagradna igra.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@lilalom.com

Murska Sobota, 21. 3. 2018

LILALOM Lilijana Lukač s.p.,Lončarovci 22c, 9206 Lončarovci, Slovenija

www.lilalom.com

info@lilalom.com